Köp- och avtalsvillkor

Avtalsvillkor

Publicerade 2016-07-27

1. Tillämplighet

Avtalsvillkoren gäller för brukande av tjänst mellan Better Thinking AB (Bostadsuppgifter) samt kund (Kunden) gällande de tjänster och produkter Bostadsuppgifter tillhandahåller.

Före användning av Bostadsuppgifter ber vi dig läsa igenom våra Avtalsvillkor. Avtalsvillkoren publiceras alltid uppdaterad på www.bostadsuppgifter.se.

2. Utgivningsbevis

Bostadsuppgifter har blivit tilldelad ett utgivningsbevis av myndigheten för radio och tv. Ett utgivningsbevis kan utfärdas av antingen Patent- och registreringsverket eller av myndigheten för radio och tv.

Utfärdas ett bevis av myndigheten för radio och tv har det yttrandefrihetsgrundlagen som grund.

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ställer på så sätt kraven för skriften som avses att ges ut.

Under speciella förutsättningar kan även ett utgivningsbevis utfärdas till webbplatser. Några av kraven som ställs då är att webbplatsen ska ha en ansvarig utgivare, ha anknytning till Sverige, och vara öppen för allmänheten. Genom att ett utgivningsbevis utfärdas får en webbplats eller databas även ett grundlagsskydd, vilket bland annat innebär att den får ett skydd mot censur.

Utgivningsbevis behandlas i tryckfrihetsförordningen för tryckta periodiska skrifter och i yttrandefrihetsgrundlagen för ej tryckta periodiska skrifter. Det är inte obligatoriskt för en webbplats att ha utgivningsbevis, vilket är fallet för tryckta periodiska skrifter. När utgivningsbeviset har utfärdats omfattas yttranden som görs i mediet inte längre av brottsbalken utan av Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Ansvarig utgivare för Bostadsuppgifter är Christian Nilsson.

3. Personuppgiftslagen (PUL)

Databasen hos Bostadsuppgifter skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd. En effekt av grundlagsskyddets tillämplighet är att Personuppgiftslagen (1998:204) inte gäller.

Tjänsterna på Bostadsuppgifter omfattas av Personuppgiftslagen (1998:204) till den del de inte har grundlagsskydd.

4. Ansvarsbegränsning

Bostadsuppgifter strävar efter att i möjligaste mån tillse att innehållet på Bostadsuppgifter är korrekt i alla avseenden. Bostadsuppgifter hämtar information från tredje part och kan därför inte garantera uppgifternas korrekthet eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare har inte rätt att gentemot Bostadsuppgifter göra gällande någon påföljd.

5. Användarens ansvar

Användaren svarar för att erhållna koder ej sprids eller är tillgängliga för obehöriga personer. Föreligger risk för spridning eller att kod har kommit i orätta händer eller förlorats är Användaren skyldig att omgående byta ut sitt lösenord själv. Utan skriftligt samtycke från Bostadsuppgifter är det förbjudet att göra kopior – oavsett med hjälp av vilken teknik det sker – av hela eller delar av innehållet på Bostadsuppgifter.

6. Ansvar för innehåll i bildannons eller textuppgift

Bostadsuppgifter upplåter, mot ersättning, annonsutrymme till företag, organisationer, myndigheter eller andra bolagsformer. Bostadsuppgifter kan inte hållas till svars för innehåll som publiceras på Bostadsuppgifter.se.

7. Publicering av annonser

Bostadsuppgifter ska publicera annonser på det sätt och i den omfattning som specificerats i parternas överenskommelse.

Publicering av annons beställs på sätt som Bostadsuppgifter anvisar. Har inget annat avtalats skriftligen ska Avtalet anses ingånget när Kund gjort sin beställning och den har accepterats av Bostadsuppgifter.

Bostadsuppgifter bekräftar ett ingånget avtal genom att per post, mail eller annat sätt tillställa kund en avtalsbekräftelse.

Kund garanterar att beställd annons är laglig i varje avseende, att den inte gör intrång i annans rättighet och även i övrigt överensstämmer med god marknadsföringssed samt att den inte innehåller osedligt eller förargande material.

Kund har ansvar för att de uppgifter och den information som lämnas i annons och länkad information är riktiga och inte strider emot lag. Kunden är skyldig att ersätta skada som förorsakas Bostadsuppgifter genom att kund inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst.

Bostadsuppgifter innehar rättigheterna till material som framställts av Bostadsuppgifter eller av Bostadsuppgifter utsedd underleverantör. Sådant material får inte utan skriftligt medgivande utnyttjas i annat sammanhang eller för annat ändamål än för fullgörandet av avtalet.

Bostadsuppgifter ansvarar inte för fel som beror på kund eller något förhållande på dennes sida. Reklamation ska framställas så snart felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Sker inte invändningen inom rimlig tid, förlorar kund rätten att göra krav på ersättning.

Pris följer av Bostadsuppgifter vid var tid gällande prislista och anges exklusive mervärdesskatt.

Internetannonsering är befriad från reklamskatt. Betalning ska vara Bostadsuppgifter tillhanda senast 20 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Kunden är skyldig att utge ersättning för de avgifter som kan uppstå vid sen betalning.

Fakturering av annons sker i förskott och oftast i samband med publicering av annons.

Bostadsuppgifter förbehåller sig rätten att underlåta att införa annons om den bedöms som oetisk.

8. Kreditbedömning

Bostadsuppgifter har rätt att på företag som ingår avtal med Bostadsuppgifter utföra kreditkontroll. Efter bedömning av kreditvärdighet kan Bostadsuppgifter besluta om särskilda betalningsvillkor.

9. Avtalstid

Part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra parten åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet eller bestämmelser tecknade i avtal med annat bolag inom samma koncern, försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller kan anses ha kommit på obestånd. Uppsägning ska vara skriftlig.

Avtalet förlängs automatiskt om inte parts uppsägning är den andre parten tillhanda senast 30 dagar före avtalets utgångstid.

10. Force majeure

Bostadsuppgifter ersätter inte skada vid fel till följd av strejk, eldsvåda, omständigheter utanför Bostadsuppgifter:s kontroll och som Bostadsuppgifter skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Bostadsuppgifter inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

Bostadsuppgifter har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina förpliktelser enligt Avtalet.

11. Ändring av dessa villkor

Bostadsuppgifter förbehåller sig rätten att ändra hela eller delar av dessa Avtalsvillkor när som helst och utan att särskilt meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt, utöver publicering av de uppdaterade Avtalsvillkoren på Bostadsuppgifter.se.  Det är alltid Kundens ansvar att hålla sig uppdaterad på Avtalsvillkoren.

12. Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av Avtalsvillkoren ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

Medlemsvillkor

Senast uppdaterad 2016-07-27

1. Tillämplighet

När du registrerar dig som medlem på Bostadsuppgifter godtar du dessa medlemsvillkor. Medlemsvillkoren publiceras alltid uppdaterad på Bostadsuppgifter.se.  Bostadsuppgifter förbehåller sig även rätten att neka enskilda personer medlemskap på Bostadsuppgifter.  Det är Bostadsuppgifter ensam som avgör vem som beviljas medlemskap.

2. Personuppgiftslagen (PUL)

För att bli medlem på Bostadsuppgifter är det vissa obligatoriska uppgifter som du måste lämna som bl a: personnummer, telefonnummer, e-postadress, användarnamn och lösenord. Genom att publicera/tillhandahålla sådan frivillig information samtycker du uttryckligen till, och tar fullständigt ansvar för, Bostadsuppgifter behandling av sådana personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Detta samtyckte gäller fr o m registrering av medlemskap fram tills dess att detta samtycke återkallas. Ett samtycke kan återkallas genom inloggning på Bostadsuppgifter.se, genom mail eller brev adresserat till Bostadsuppgifter varpå personuppgifterna upphör att behandlas eller publiceras och raderas helt från alla databaser tillhörande Bostadsuppgifter.

Samtycket är individuellt, frivilligt och särskilt.

Bostadsuppgifter får personuppgifter av dig när du ansöker om medlemskap och när du använder Bostadsuppgifter.  Dessa kommer att hanteras med automatisk databehandling. Better Thinking AB är personuppgiftsansvarig för denna behandling och Bostadsuppgifter hanterar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

När vi behandlar dina personuppgifter sker det i något av följande syften:

  • att tillhandahålla tjänsterna och funktionerna på Bostadsuppgifter.se;
  • att ange personuppgifter i samband med fastigheter eller byggnader som ägs av dig som medlem
  • publicering av medlems personuppgifter i anknytning till ägd fastighet eller byggnad på Bostadsuppgifter.se och andra hemsidor som tillhandahålls av samarbetspartners till Bostadsuppgifter;
  • att meddela dig om erbjudanden eller tjänster från Bostadsuppgifter eller från Bostadsuppgifter samarbetspartners via e-post, SMS, och andra kommunikationssätt;
  • att göra analyser för att skapa och utveckla innehåll på Bostadsuppgifter.se;
  • att förhindra och underlätta spårning av icke godkänd aktivitet;

När du accepterar medlemsvillkoren samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för ovan angivna syften. Du samtycker också till att Bostadsuppgifter lämnar ut personuppgifter till tredje man när det krävs för att vi ska kunna ge dig en vara eller tjänst som du beställt eller för något av ovan angivna syften. Så kallade känsliga personuppgifter kommer inte behandlas av Bostadsuppgifter i större utsträckning än vad som krävs för att kunna uppfylla ditt syfte med att lämna uppgiften.

Vid avslutande av ditt konto (oavsett anledning därtill) kommer Bostadsuppgifter att, med nedan specificerade undantag, radera dina personuppgifter. Genom att acceptera medlemsvillkoren godtar du dock att Bostadsuppgifter sparar din e-postadress och ditt IP-nummer under 12 månader efter det att ditt konto har avslutats. En gång per år har du rätt att rätt att skriftligen begära att Better Thinking AB redogör för vilka personuppgifter som behandlas om dig. Om uppgifterna som behandlas är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de tas bort, rättas, och/eller kompletteras. Du svarar för att de uppgifter som du har angett är korrekta och sanna. Du har rätt att tacka nej till utskick från Bostadsuppgifter och kan avbeställa dessa genom att avregistrera dig från Bostadsuppgifter e-postregister.

Följande är inte tillåtet på Bostadsuppgifter:

  • Att uppge falska uppgifter på sitt användarkonto som ex. personnummer eller telefonnummer.
  • Att ha fler än ett användarkonto.

Om du bryter mot någon av ovanstående regler kan ditt användarkonto bli raderat. Bostadsuppgifter förbehåller sig rätten att inhämta nödvändig information för att kunna styrka eller avfärda misstankar om brott mot dessa regler. Under tiden en dylik undersökning pågår, kan Bostadsuppgifter komma att blockera medlemmens tillgång till tjänsten. Bostadsuppgifter beslutar efter fullgjord undersökning, i varje enskilt fall, vilka eventuella åtgärder som skall vidtas. Dessa åtgärder kan i allvarliga fall komma att inkludera polisanmälan och permanent avstängning från tjänsten.

3. Ändring av dessa villkor

Bostadsuppgifter förbehåller sig rätten att ändra hela eller delar av dessa medlemsvillkor när som helst och utan att särskilt meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt, utöver publicering av de uppdaterade medlemsvillkoren på Bostadsuppgifter.se.  Det är alltid Användarens ansvar att hålla sig uppdaterad på Medlemsvillkoren. Genom att fortsätta använda Bostadsuppgifter anses användaren ha godkänt ändringen.